April 28th, 2021

грязный асфальт

Великая Среда

Сегодняшнее Евангельское чтенiе. Евангелiе отъ Iоанна, зачало 41. [Iоан. 12, 17 – 50.]

Во время оно, свидетельствоваше убо народъ иже бѣ со Iисусомъ, егда Лазаря возгласи отъ гроба и воскреси его отъ мертвыхъ: сего ради и срѣте Его народ, яко слышаша Его сiе сотворша знаменiе. Фарисее убо рѣша къ себѣ: видите, яко никаяже польза есть? се мiръ по Немъ идетъ. Бяху же нецыи Еллини отъ пришедшихъ, да поклонятся въ праздникъ: сiи убо приступиша к Филиппу, иже бѣ от Виѳсаиды Галилейскiя, и моляху его, глаголюще: господи, хощемъ Iисуса видѣти. Прiиде Филиппъ и глагола Андреови: и паки Андрей и Филиппъ глаголаста Iисусови. Iисусъ же отвѣща има, глаголя: прiиде часъ, да прославится Сынъ Человеческiй: аминь, аминь глаголю вамъ: аще зерно пшенично падъ на земли не умретъ, то едино пребываетъ: аще же умретъ, многъ плодъ сотворитъ: любяй душу свою, погубитъ ю: и ненавидяй души своея въ мiре семъ, въ животъ вѣчный сохранитъ ю: аще кто Мне служитъ, Мне да последствуетъ: и идеже есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ: и аще кто Мне служитъ, почтитъ его Отецъ Мой: нынѣ душа Моя возмутися и что реку? Отче, спаси Мя отъ часа сего: но сего ради прiидохъ на часъ сей: Отче, прослави имя Твое. Прiиде же гласъ съ небесе: и прославихъ, и паки прославлю. Народ же стояй и слышавъ, глаголаху: громъ бысть. Инiи глаголаху: Ангелъ глагола Ему. Отвѣща Iисусъ и рече: не Мене ради гласъ сей бысть, но народа ради: нынѣ судъ есть мiру сему: нынѣ князь мiра сего изгнанъ будетъ вонъ: и аще Азъ вознесенъ буду отъ земли, вся привлеку къ Себѣ. Сiе же глаголаше, назнаменуя, коею смертiю хотяше умрети. Отвѣща Ему народъ: мы слышахомъ отъ закона, яко Христос пребываетъ во вѣки: како Ты глаголеши: вознестися подобаетъ Сыну Человеческому? кто есть Сей Сынъ Человеческiй? Рече же им Iисус: еще мало время свѣтъ въ васъ есть: ходите, дондеже свѣтъ имате, да тма васъ не иметъ: и ходяй во тме не весть, камо идет: дондеже свѣт имате, веруйте во свѣт, да сынове свѣта будете. Сия глагола Iисус, и отшедъ скрыся отъ нихъ. Толика [же] знаменiя сотворшу Ему предъ ними, не вѣроваху в Него, да сбудется слово Исаїи пророка, еже рече: Господи, кто вѣрова слуху нашему? и мышца Господня кому открыся? Сего ради не можаху вѣровати, яко паки рече Исаїа: ослепи очи ихъ, и окаменилъ есть сердца ихъ, да не видятъ очима, ни разумеютъ сердцемъ, и обратятся, и изцелю их. Сiя рече Исаїа, егда виде славу Его и глагола о Нем. Обаче убо и отъ князь мнози вѣроваша въ Него: но фарисей ради не исповѣдоваху, да не изъ сонмищъ изгнани будутъ: возлюбиша бо паче славу человѣческую, неже славу Божiю. Iисусъ же воззва и рече: вѣруяй въ Мя не вѣруетъ в Мя, но в Пославшаго Мя: и видяй Мя видитъ Пославшаго Мя: Азъ свѣтъ въ мiръ прiидохъ, да всякъ вѣруяй въ Мя во тме не пребудетъ: и аще кто услышитъ глаголы Моя и не вѣруетъ, Азъ не сужду ему: не прiидохъ бо, да сужду мiрови, но да спасу мiръ: отметаяйся Мене и не приемляй глаголъ Моихъ имать судящаго ему: слово, еже глаголахъ, то судитъ ему въ послѣднiй день: яко Азъ отъ Себе не глаголахъ: но пославый Мя Отецъ, Той Мнѣ заповѣдь даде, что реку и что возглаголю: и вѣмъ, яко заповедь Его животъ вѣчный есть: яже убо Азъ глаголю, якоже рече Мне Отецъ, тако глаголю.