everstti_rymin (everstti_rymin) wrote,
everstti_rymin
everstti_rymin

Великая Среда

Сегодняшнее Евангельское чтенiе. Евангелiе отъ Iоанна, зачало 41. [Iоан. 12, 17 – 50.]

Во время оно, свидетельствоваше убо народъ иже бѣ со Iисусомъ, егда Лазаря возгласи отъ гроба и воскреси его отъ мертвыхъ: сего ради и срѣте Его народ, яко слышаша Его сiе сотворша знаменiе. Фарисее убо рѣша къ себѣ: видите, яко никаяже польза есть? се мiръ по Немъ идетъ. Бяху же нецыи Еллини отъ пришедшихъ, да поклонятся въ праздникъ: сiи убо приступиша к Филиппу, иже бѣ от Виѳсаиды Галилейскiя, и моляху его, глаголюще: господи, хощемъ Iисуса видѣти. Прiиде Филиппъ и глагола Андреови: и паки Андрей и Филиппъ глаголаста Iисусови. Iисусъ же отвѣща има, глаголя: прiиде часъ, да прославится Сынъ Человеческiй: аминь, аминь глаголю вамъ: аще зерно пшенично падъ на земли не умретъ, то едино пребываетъ: аще же умретъ, многъ плодъ сотворитъ: любяй душу свою, погубитъ ю: и ненавидяй души своея въ мiре семъ, въ животъ вѣчный сохранитъ ю: аще кто Мне служитъ, Мне да последствуетъ: и идеже есмь Азъ, ту и слуга Мой будетъ: и аще кто Мне служитъ, почтитъ его Отецъ Мой: нынѣ душа Моя возмутися и что реку? Отче, спаси Мя отъ часа сего: но сего ради прiидохъ на часъ сей: Отче, прослави имя Твое. Прiиде же гласъ съ небесе: и прославихъ, и паки прославлю. Народ же стояй и слышавъ, глаголаху: громъ бысть. Инiи глаголаху: Ангелъ глагола Ему. Отвѣща Iисусъ и рече: не Мене ради гласъ сей бысть, но народа ради: нынѣ судъ есть мiру сему: нынѣ князь мiра сего изгнанъ будетъ вонъ: и аще Азъ вознесенъ буду отъ земли, вся привлеку къ Себѣ. Сiе же глаголаше, назнаменуя, коею смертiю хотяше умрети. Отвѣща Ему народъ: мы слышахомъ отъ закона, яко Христос пребываетъ во вѣки: како Ты глаголеши: вознестися подобаетъ Сыну Человеческому? кто есть Сей Сынъ Человеческiй? Рече же им Iисус: еще мало время свѣтъ въ васъ есть: ходите, дондеже свѣтъ имате, да тма васъ не иметъ: и ходяй во тме не весть, камо идет: дондеже свѣт имате, веруйте во свѣт, да сынове свѣта будете. Сия глагола Iисус, и отшедъ скрыся отъ нихъ. Толика [же] знаменiя сотворшу Ему предъ ними, не вѣроваху в Него, да сбудется слово Исаїи пророка, еже рече: Господи, кто вѣрова слуху нашему? и мышца Господня кому открыся? Сего ради не можаху вѣровати, яко паки рече Исаїа: ослепи очи ихъ, и окаменилъ есть сердца ихъ, да не видятъ очима, ни разумеютъ сердцемъ, и обратятся, и изцелю их. Сiя рече Исаїа, егда виде славу Его и глагола о Нем. Обаче убо и отъ князь мнози вѣроваша въ Него: но фарисей ради не исповѣдоваху, да не изъ сонмищъ изгнани будутъ: возлюбиша бо паче славу человѣческую, неже славу Божiю. Iисусъ же воззва и рече: вѣруяй въ Мя не вѣруетъ в Мя, но в Пославшаго Мя: и видяй Мя видитъ Пославшаго Мя: Азъ свѣтъ въ мiръ прiидохъ, да всякъ вѣруяй въ Мя во тме не пребудетъ: и аще кто услышитъ глаголы Моя и не вѣруетъ, Азъ не сужду ему: не прiидохъ бо, да сужду мiрови, но да спасу мiръ: отметаяйся Мене и не приемляй глаголъ Моихъ имать судящаго ему: слово, еже глаголахъ, то судитъ ему въ послѣднiй день: яко Азъ отъ Себе не глаголахъ: но пославый Мя Отецъ, Той Мнѣ заповѣдь даде, что реку и что возглаголю: и вѣмъ, яко заповедь Его животъ вѣчный есть: яже убо Азъ глаголю, якоже рече Мне Отецъ, тако глаголю.
Tags: Церковь
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments